Job Placement Information

VOCATIONAL - RELIGIOUS
SAKHARE ASHOK SHANKAR
Paurohit Karmakand: 5 years training @ free of cost
Bandhu Prem, Ashapuri Colony, Sambhaji Nagar, Jalgaon. Tel.; 2262379
MAHAVIR JAIN SWADHYAY VIDYAPITH
Diploma in Prakrut Bhasha - 3 yrs.
Diploma in Jainology - 2 yrs.
Swadhyay Bhuvan, Ganpati Nagar, Jalgaon.
Tel. 2232315, Mob.: 9370020005